Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Korporativno i poslovno pravo

Uroš Popović & Mario Kijanović

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 22. jula 2019. godine Vlada Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini (Službeni glasnik Republike Srbije br. 52/2019) (u daljem tekstu: „Izmene i dopune“), koje su stupile na snagu dana 30. jula 2019 godine.

Ključne novine

Izmenama i dopunama se unapređuju već usvojena rešenja u osnovnom zakonu, preciziraju se i redefinišu pojmovi i stvaraju bolji pravni okvir za elektronsku trgovinu čime se nastavlja proces harmonizacije u skladu sa evropskim zakonodavstvom odnosno Direktivom o elektronskoj trgovini (Directive 2000/31/EZ) (u daljem tekstu: „Direktiva“).

PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA

Izmenama i dopunama je osnovnom tekstu zakona dodat i novi član koji reguliše prekogranično pružanje usluga, odnosno, pružanje usluga u Republici Srbiji ili Evropskoj uniji, kada pružalac nema sedište, odnosno nije poslovno nastanjen na teritoriji države u kojoj se usluga pruža. Istim članom su definisana i ograničenja prekograničnog pružanja usluga uvođenjem mera u slučaju stvarne i ozbiljne opasnosti radi zaštite javnog poretka, javne bezbednosti, javnog zdravlja i zaštite potrošača.

Izmenama i dopunama je definisano da komercijalna poruka, kao usluga informacionog društva, mora da ispunjava uslove propisane zakonom.

Slanje takve komercijalne poruke elektronskim putem, dozvoljeno je samo uz prethodno pribavljen pristanak lica kom je takva vrsta poruke bila namenjena. Ovim odredbama uvedena je i obaveza pružaoca usluge da redovno proverava i uvažava zahtev za odjavu upućen od lica koje ne želi da prima takve poruke.

Pružalac usluge informacionog društava koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik, dužan je da tokom pružanja usluge informacionog društva i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge, čuva zakonom propisane podatke o korisniku usluge informacionog društva.

ELEKTRONSKI UGOVORI

Imajući u vidu da zakon dozvoljava zaključivanje ugovora elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku, Izmenama i dopunama su definisana  sledeća odstupanja:

·         Ukoliko je posebnim propisima predviđeno da se pravni poslovi ne mogu preduzeti u elektronskoj formi;

·         Ukoliko se radi o ugovorima i drugim pravnim poslovima za koje je posebnim zakonom propisano da se sačinjavaju u drugoj formi;

·         Ukoliko se radi o ugovorima o jemstvu i izjavama volje jemaca, odnosno lica koja deluje izvan okvira trgovačke, poslovne ili profesionalne delatnosti.

Izmene i dopune sadrže i završne odredbe koje predviđaju odlaganje primene pojedinih članova, kao i donošenje podzakonskog akta, do ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.