Nova sredstva obezbeđenja u Registru zaloga

Bankarske usluge i finansije

Uroš Popović & Simona Vračar

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Agencija za privredne registre je najavila da će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovor o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca u državinu poverioca i ugovor o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Time će biti implementirane novine propisane poslednjim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispravka, 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019).

Takođe, Ministarstvo privrede je donelo Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71/2019 i 156/2020“), koji uređuje sadržinu Registra zaloga i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka.

Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno od 1. jula 2022. godine.