Pravila ubrzane procedure postala su deo novih ICC pravila

Rešavanje sporova

Publisher: Bojović & Partners

Amandmani na ICC pravila stupili su na snagu 1. marta 2017. godine. Među mnogim promenama, možda najuočljivije jesu one koje se odnose na uvođenje Pravila ubrzane procedure (u daljem tekstu: Pravila), koja se sada nalaze u novom članu 30 ICC pravila i u novom Aneksu VI.

Svrha sprovođenja ovih Pravila leži u nameri da se ubrzaju postupci u kojima vrednost spora ne prelazi USD 2,000,000, kao i radi poboljšanja efikasnosti ICC arbitražnih postupaka. Istovremeno, očekuje se da će se ukupni troškovi tih postupaka umanjiti. Godišnje, otprilike jedna trećina svih slučajeva podnetih pred ICC Sudom za arbitražu (u daljem tekstu: Sud) odnosi se na te „male“ sporove.

Pravila se automatski primenjuju na arbitražne sporazume zaključene posle 1. marta 2017. godine. Međutim, Pravila se mogu primeniti i na arbitražne sporazume zaključene pre ovog datuma, ukoliko se strane izričito slože.

Suprotno, moguće je i odustati od Pravila, iako je spor vredan manje od USD 2,000,000. Pored toga, Pravila se mogu primeniti i na sporove veće vrednosti od naznačene, ukoliko se strane izričito dogovore o tome.

Pravila se neće primenjivati ukoliko Sud odluči da nisu podobna u okviru datih okolnosti slučaja, a na osnovu zahteva jedne od strana ili na sopstvenu inicijativu. Sud može postupiti ovako u bilo kom trenutku tokom trajanja postupka.

Pored toga, Sud može imenovati jednog arbitra iako je u posebnom arbitražnom sporazumu naznačen tročlani tribunal. Ipak, ovo pravilo nije obavezno. Ukoliko se strane izričito slože da tribunal treba da se sastoji od tri arbitra, Sud može da odstupi od ovog generalnog pravila i ne imenuje samo jednog arbitra.

Takođe, Pravila utvrđuju da je Akt o misiji isključen iz ubrzane procedure, i da konferencija o upravljanju postupkom mora biti održana u roku od 15 dana nakon što tribunal primi podnesak. Prema tome, arbitražna odluka mora biti doneta u roku od 6 meseci od organizovanja date konferencije, umesto u roku od 6 meseci od dogovora o Aktu o misiji, što je slučaj u standardnom postupku. Izlaženje iz ovog vremenskog okvira dozvoljeno je samo u posebnim situacijama.

Osim toga, kako bi se doprinelo većoj efikasnosti, arbitražni tribunal ima pravo da usvoji određene proceduralne mere, ako to smatra potrebnim. Na primer, nakon konsultacija sa stranama, arbitražni tribunal može da odluči da ne dozvoli zahteve za dostavljanje dokumentacije, ili da ograniči broj, dužinu i obim pisanih podnesaka, kao i pisanih dokaza svedoka.

Takođe, nakon konsultacije sa stranama, spor može biti odlučen samo na osnovu dokumentacije koju su strane podnele, bez saslušanja i ispitivanja svedoka i veštaka. U slučaju održavanja saslušanja, ono može biti sprovedeno putem video konferencije, telefonom, ili sličnim načinima komunikacije.

U poređenju sa standardnim postupkom, takse bi trebalo da budu smanjene, s obzirom na to da će biti računate u skladu sa novom tarifom.