Srbija: Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Korporativno i poslovno pravo

Jovan Karanović

Publisher: Bojović & Partners

Osnovni razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15 i 44/18) („Zakon“) koji je počeo da se primenjuje 9. juna 2018. godine (osim izmena i dopuna koje se odnose na usklađivanje sa pravom Evropske unije, koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine i pojedinih odredbi koje će se primenjivati počevši od 1. oktobra 2018. godine), odnose se na unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U daljem tekstu se nalaze neke od najznačajnijih izmena.

Registracija e-mail adrese i elektronska prijava

Zakon uvodi obavezu registracije e-mail adrese, kao i pravni osnov za zamenu overe potpisa članova društva na osnivačkom aktu kvalifikovanim elektronskim potpisom. Očekuje se da će elektronska prijava registracije osnivanja biti jeftinija 20% do 30% u odnosu na dosadašnju "papirnu" prijavu.

Izvođenje pečata iz upotrebe

Jedna od najvećih novina je izvođenje pečata iz upotrebe. Do sada, iako je upotreba pečata proglašena neobaveznom, kompanije su se suočavale sa mnogim poteškoćama u poslovanju zbog činjenice da je upotreba pečata bila propisana pojedinim zakonima i pravilnicima.

Poslovno ime

Privredna društva će od sada moći u svom poslovnom imenu da sadrže akronim SRB samo uz prethodnu saglasnost nadležnog organa (u ovom slučaju Ministarstva ekonomije).

Zaštita prava manjinskih članova

Prag broja glasova za sazivanje sednice skupštine društva je smanjen sa 20% na 10%. Takođe, prag broja glasova za predlaganje dopuna dnevnog reda na sednici skupštine društva je smanjen sa 10% na 5%.

Transakcije u kojima postoji lični interes

Ukoliko vrednost transakcije ne prelazi iznos od 10% od ukupne knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva, saglasnost članova koji nemaju lični interes ili direktora neće biti potrebna.

Ukoliko vrednost transakcije prelazi iznos od 10% od ukupne knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva, procedura dobijanja saglasnosti je pooštrena:

1. društvo mora da pribavi izveštaj o proceni tržišne vrednosti predmeta transakcije od strane ovlašćenog sudskog veštaka, revizora ili procenitelja; i

2. nakon što je saglasnost dobijena, društvo mora da objavi detaljne informacije  o samoj transakciji i postojećem ličnom interesu na svojoj internet stranici ili na internet stranici Agencije za privredne registre.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

Izmene uvode precizniju definiciju povezanog sticanja tj. onoga što će se smatrati povezanim sticanjem. Nadalje, sada je jasno predviđeno da se vrednost obaveze po ugovoru o kreditu ili drugoj pravnoj transakciji i vrednosti sredstva obezbeđenja datog za takvu obavezu neće uzimati u obzir zbirno kako bi se utvrdilo da li se raspolaže imovinom velike vrednosti. U tom pogledu, relevantna će biti najviša vrednost odgovarajuće pojedinačne transakcije / pravne radnje.

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

Zakon ovom izmenom usaglašava tretman domaćeg i stranog ogranka, uvodeći obavezu registracije domaćih ogranaka kod Agencije za privredne registre.

Prinudna likvidacija

Najveća izmena vezana za likvidaciju odnosi se na skraćenje roka za okončanje prinudne likvidacije na 180 dana. Odredbe o razlozima, otpočinjanju, toki i okončanju prinudne likvidacije su detaljno precizirane.

Izdavanje prokure

Prokuru će od sada izdavati direktor, odbor direktora ili izvršni odbor umesto skupštine društva.

Isplata dividende

Zakon propisuje kraći rok za isplatu dividendi i to na šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende, čime se znatno smanjuje rizik od neisplaćivanja dividende.

Prekogranično spajanje/pripajanje društava

Zakon po prvi put predviđa i uređuje prekogranično spajanje i pripajanje društava. U prekograničnom spajanju/pripajanju učestvuju najmanje dva društva, od kojih je najmanje jedno, društvo registrovano na teritoriji Republike Srbije i najmanje jedno, društvo kapitala registrovano na teritoriji druge države članice Evropske unije ili države potpisnice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru.

Harmonizacija sa pravom Evropske unije

U cilju harmonizacije sa legislativom EU, Zakon uvodi i novi oblik privrednog društva - Evropsko društvo (za koje propisuje obaveznu formu akcionarskog društva i početni kapital od 120.000,00 EUR, sa oznakom SE), kao i Evropsku ekonomsku interesnu grupaciju (oznaka EEIG), koja je definisana kao interesna grupacija sa karakteristikama poslovnog udruženja.