Srbija: Naknada troškova dolaska na rad i odlaska sa rada zaposlenih – nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Radno pravo

Vuk Drašković & Miloš Andrejević

Dana 9. oktobra 2019. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije donelo je nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Nacrt“) kojim bi trebalo da se pojasni pitanje naknade troškova prevoza zaposlenih koje već duže vreme izaziva nedoumice. 

Naime, u domaćoj javnosti je još od 1. februara 2019. godine aktuelna rasprava o pitanju troškova dolaska na rad i odlaska sa rada zaposlenih kada je Ministarstvo finansija donelo službeno mišljenje br. 011-00-12/2019-04 („Mišljenje“) kojim je obavezalo poslodavce da verodostojnim ispravama (poput npr. računa za kupovinu pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila I sl.) „opravdaju“ troškove dolaska i odlaska na rad svojih zaposlenih. 

U suprotnom, ti troškovi smatrali bi se nedokumentovanim troškovima i ne bi se vodili kao rashodi na osnovu člana 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Što bi dalje značilo da su predmet oporezivanja. 

Nacrtom je između ostalog precizirano da će ubuduće svi troškovi prevoza morati biti evidentirani dokumentovanim verodostojnim ispravama. Tako će stav iz Mišljenja ovim putem biti određen kao zakonska odredba kojom se nameće obaveza poslodavcima da od dana primene ovog zakona opravdaju sve troškove na ime prevoza zaposlenih na rad i sa rada. Nacrt predviđa 1. januar 2020. godine kao dan primene. Naravno, ostaje da se vidi da li će Nacrt zaista biti i usvojen od strane Narodne skupštine i u kom obliku, ali izgleda da će od 1. januara naredne godine svi poslodavci imati ovu nedvosmislenu obavezu.