Srbija: Narodna skupština je donela set izmena poreskih zakona

Poresko pravo

Mario Kijanović

Publisher: Bojovic & Partners

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik Republike Srbije broj 112/2015)

Izmene i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu „Zakon“) primenjuju se od 1. januara 2016. godine, osim odredbi koje se odnose na izmene u oporezivanju prihoda nerezidentnog pravnog lica porezom po odbitku i porezom po rešenju, a koje počinju da se primenjuju od 1. marta 2016. godine. 

Takođe, bitno je napomenuti da se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za 2015. godinu primenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji je bio na snazi pre donošenja Zakona. 

Najvažnija izmena uvedena Zakonom odnosi se na uvođenje poreza po odbitku po stopi od 20% na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije u slučaju kada je isplatilac prihoda rezidentno pravno lice. U situaciji kada ne postoji zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i države rezidentstva lica koje ostvari takav prihod (ili postoji, ali u konkretnom slučaju ga nije moguće primeniti) rezidentno pravno lice će biti dužno da po odbitku obračuna i plati porez. Kao jedan od praktičnih problema koji se mogu pojaviti jeste situacija ne dostavljanja potvrde o rezidentnosti. Naime, ukoliko poreski obveznik u trenutku isplate ne poseduje potvrdu o rezidentnosti, neće imati pravo na primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, već će biti dužan da obračuna i isplati porez po odbitku po stopi od 20%. Takođe bi trebalo napomenuti da ukoliko je poreski obveznik rezident države koja ima preferencijalne poreske stope, porez po odbitku će se obračunavati i plaćati po stopi od 25%. 

Zakonom su izvršene i značajne izmene koje se odnose na priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja. U nastavku teksta ćemo navesti neke od izmena. 

Poznato je da u Republici Srbiji postoji veliki broj problematičnih kredita koji opterećuju banke i ograničavaju kreditnu aktivnost i razvoj privrede. Zakonom se uvodi rešenje kojim se omogućava da banke izvrše otpis nenaplativih potraživanja po osnovu kredita odobrenih fizičkim i pravnim licima (tzv. problematični krediti) na jednostavniji način, što je u skladu sa Strategijom za rešavanje problematičnih kredita (Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 72/2015). Na teret rashoda banaka priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita odobrenog nepovezanom licu, pod uslovom da je od momenta dospelosti potraživanja prošlo najmanje dve godine, pri čemu će banka, u postupku kontrole, pružiti na uvid dokumentaciju kojom dokazuje nesposobnost dužnika da izvršava svoje novčane obaveze (npr. dokumentacija iz kreditnog dosijea dužnika o izmirivanju obaveze dužnika prema banci u toku poslednjih dvanaest meseci, prepiska i druga dokumentacija o kontaktima banke i dužnika u vezi sa naplatom potraživanja, merama koje je banka preduzela radi naplate, kao i o drugoj dokumentaciji kojom banka raspolaže, a kojom se dokazuje da je sve preduzela kako bi naplatila potraživanje). Takođe, izmenama Zakona se postiže da se otpis vrednosti preostalog dela pojedinačnog potraživanja banke koji nije naplaćen iz sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti koja se sprovodi u skladu sa zakonom (npr. preostali iznos potraživanja po kreditu koji je obezbeđen hipotekom, pri čemu prodajna vrednost nepokretnosti nije dovoljna za namirenje celokupnog iznosa duga) priznaje na teret rashoda. 

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i administraciji (Službeni glasnik Republike Srbije broj 112/2015)

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i administraciji su stupile na snagu 1. januara 2016. godine. Njima su predviđene blaže kazne za pravna lica koja ne podnesu poreske prijave ili ne plate porez u zakonski predviđenom roku (kazne su smanjene sa RSD 150.000,00 na RSD 100.000,00). Precizirane su odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administracije, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica. Takođe, ovim izmenama je utvrđeno da se odredbe Zakona o poreskom postupku i administraciji kojima se uređuje zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza, ne odnose na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Napominjemo i da je izvršeno usaglašavanje odredaba Zakona o poreskom postupku i administraciji sa odredbama zakona kojim se uređuje tajnost podataka (u pogledu primene načela službene tajne), zaštita podataka o ličnosti, kao i odredbama zakona o prekršajima. 

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik Republike Srbije broj 112/2015)

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana su takođe stupile na snagu 1. januara 2016. godine, osim odredbi koje se odnose na prihode od nepokretnosti koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2017. godine. Jedna od značajnijih izmena jeste propisivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu od najviše EUR 50 dnevno, kao i promenu načina obračuna korišćenja sopstvenog vozila za službene svrhe (cena se množi brojem potrošenih litara goriva, a ne brojem pređenih kilometara). Porez na kapitalni dobitak fizičkih lica će se ponovo oporezovati po rešenju nadležnog poreskog organa (do sada se porez na kapitalne dobitke za fizička lica utvrđivao samooporezivanjem). U oblasti poreza na zarade značajna novina je u pogledu određivanja poreske osnovice za fizička lica - rezidente Republike Srbije koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica - rezidente Republike Srbije - osnovicu poreza na zarade čini iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici Srbiji na istim ili sličnim poslovima (prethodno rešenje je predviđalo da osnovicu poreza na zarade čini isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad). 

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Službeni glasnik Republike Srbije broj 112/2015

Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje su stupile na snagu 1. januara 2016. godine. U cilju legalnog zapošljavanja novih lica, uvedena je olakšica koju mogu da ostvare mala i mikro pravna lica, kao i preduzetnici u slučaju zapošljavanja najmanje dva novozaposlena lica. Prema novom rešenju ovi poslodavci imaju pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Takođe, ovim izmenama i dopunama zakonodavac je izvršio i potrebno usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o porezu na dohodak građana.