Srbija: Nove izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Poresko pravo

Mario Kijanović

Publisher: Bojovic & Partners

Pored nedavno usvojenih izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Zakon“), 24. februara 2016. godine Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je najnoviji set izmena i dopuna navedenog zakona, kako bi se poreskim obveznicima olakšalo izmirivanje poreskih obaveza u propisanim rokovima. Međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu da se ovim izmenama neka od prava koja su poreski obveznici ranije imali u poreskom postupku sada ograničavaju. 

U delu Zakona koji uređuje postupak dodeljivanja PIB-a poreskim obveznicima, pored postojećih ograničenja, dodato je i da se PIB ne može dodeliti pravnom licu ukoliko je njegovom osnivaču - pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB, a isto ograničenje propisano je i za pravno lice nastalo statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovito izdvajanje, za slučaj da je pravnom licu koje je predmet podele privremeno oduzet PIB. Poreska uprava takođe može rešenjem oduzeti PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku kao privremena mera naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa otvorenog kod banke koja traje duže od godinu dana. 

Poreski obveznik više nije u mogućnosti da zahteva odlaganje plaćanja poreske obaveze nezavisno od njene dospelosti, već se može odložiti isključivo dospela poreska obaveza, a kamata na dospelu poresku obavezu se obračunava za ceo period odlaganja. Kamatna stopa koja se obračunava za period odlaganja plaćanja poreske obaveze je značajno smanjena, a period na koji se može odložiti plaćanje dugovanog iznosa plaćanjem na rate produžen je sa 24 meseca na najviše 60 meseci. Ukoliko poreski obveznik redovno izmiruje rate odložene poreske obaveze, ali i svoje tekuće poreske obaveze, u skladu sa uslovima propisanim Zakonom, otpisuje se i Zakonom predviđeni deo kamate koja se odnosi na dug plaćen u relevantnom periodu i do 50%. 

Dodatno, povećani su i maksimalni iznosi vezano za odlaganje poreske obaveze za koje nije neophodno obezbediti i adekvatno sredstvo obezbeđenja prilikom odlaganja. Navedeni iznos za fizičko lice sada iznosi do RSD 200.000,00 a za pravna lica i preduzetnike do RSD 1.500.000,00. Izuzetno, poreskom obvezniku koji podnese zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez dospeo do dana stupanja na snagu ovih izmena i dopuna Zakona, a čiji iznos ne prelazi RSD 2.000.000,00, dozvoliće se pod Zakonom propisanim uslovima odlaganje plaćanja dospele poreske obaveze, bez pružanja sredstava obezbeđenja.

Izmenama i dopunama su uređena i prava poreskih obveznika koji su već stekli pravo odlaganja poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, odnosno prava poreskih obveznika koji su do stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona već podnela zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uključujući i one kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, tj. ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.