Srbija: Nove mere ekonomske pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru

Opšta regulativa

Vuk Drašković , Miloš Andrejević & Aleksandar Stojačić

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Na sednici održanoj 30. jula 2020. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila nove mere ekonomske pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru, i to putem Zaključka kojim je Vlada dala saglasnost da se privrednim subjektima, pod određenim uslovima, isplate dodatna direktna davanja i odobri odlaganje plaćanja pojedinih javnih prihoda, a sve kako bi se izbegle negativne posledice virusa COVID-19 na privredu (“Zaključak“).

Za potrebe primene Zaključka, pravna lica se razvrstavaju u mikro, mala, srednja i velika, na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu. S tim u vezi, preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica  koja su ostvarila pravo na direktna davanja čija je isplata dospela u julu 2020. godine automatski će primiti nova direktna davanja koja se isplaćuju u avgustu i septembru 2020. godine, u oba meseca u visini od 60% direktnih davanja koja su isplaćena u julu mesecu.

Velika pravna lica koja su se kvalifikovala za direktna davanja u skladu sa Uredbom i nisu to pravo izgubili (tj. nisu smanjili propisani broj zaposlenih i nisu isplatili dividendu), stiču pravo na dodatnu pomoć pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, tako da se za mesec jun i jul 2020. godine isplaćuju direktna davanja, i to:

 ·         u avgustu 2020. godine, u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom za kojeg je tokom juna 2020. godine bilo doneto rešenje o prekidu rada koje se odnosilo na najmanje 15 radnih dana;

·         u septembru 2020. godine, u iznosu od 50% minimalne neto zarade za mart 2020. godine za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom za kojeg je tokom jula 2020. godine bilo doneto rešenje o prekidu rada koje se odnosilo na najmanje 15 radnih dana.

Isplata direktnih davanja vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta (važi za sve četiri kategorije), koji je već otvoren - dakle na postojeće račune.

Privredni subjekti koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti mogu da koriste ova prava u skladu sa Zaključkom, i to privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV pre 15. marta 2020. godine, a koji nisu koristili pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti, kao i privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine, a zaključno sa 20. julom 2020. godine. Ovim privrednim subjektima isplaćuju se u septembru 2020. godine direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje su podneli Obrazac PPP-PD, za obračunski period avgust 2020. godine, pod određenim uslovima propisanim Zaključkom.

Primljena sredstva po osnovu direktnih davanja privredni subjekti treba da iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka se posebni namenski računi - COVID 19 gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose na poseban budžetski račun.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera iz Zaključka ukoliko u roku od tri meseca od uplate poslednjih direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u definisanom periodu.

Što se tiče fiskalnih pogodnosti, Zaključkom je predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, samo za jedan mesec, i to: 

-         poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada;

-         poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika; 

-         poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.