Srbija: Novi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Energetika

Publisher: Bojovic & Partners

Potreba za većim brojem investicija u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, kao i postojanje brojnih nedostataka prethodno važećih zakonskih rešenja uslovili su donošenje novog Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2015) (“Zakon”) koji je stupio na snagu dana 16. decembra 2015. godine. 

Zakon uređuje mere i aktivnosti mineralne politike, politike razvoja geoloških istraživanja i rudarstva, uslove i postupak dobijanja odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih i drugih resursa, njihovu klasifikaciju, izgradnju i korišćenje rudarskih objekata, postrojenja i mašina i upravljanje rudarskim otpadom.

Predviđene su dve vrste geoloških istraživanja - osnovna, koja spadaju u poslove od javnog interesa i finansiraju se iz budžeta Republike Srbije, i primenjena geološka istraživanja, za koja je opseg primene sada znatno proširen. Sa ciljem da se pruži podsticaj ulaganjima i istraživanjima mineralnih sirovina, odnosno mineralnih resursa od strateškog značaja za Republiku Srbiju previđena je i mogućnost da se u korist nosioca istraživanja, odnosno eksploatacije, može izvršiti i eksproprijacija neophodnog zemljišta u skladu sa propisom koji uređuje eksproprijaciju. Zakon sadrži preciznu listu koji su to mineralni resursi od strateškog značaja. Primenjena geološka istraživanja vrše se na osnovu odobrenja koje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine u slučaju da se istraživanje sprovodi na njenoj teritoriji. Novina u odnosu na raniji postupak je ta što se sada postupak dobijanja odobrenja odvija u dve faze. 

U prvoj fazi, zainteresovano lice - pravno lice ili preduzetnik, podnosi zahtev za izdavanje odobrenja, uz dokaz o uplati republičke administrativne takse, u kojem se preciziraju vrsta geoloških istraživanja, istražni prostor i vreme trajanja radova. Ukoliko nadležni organ na osnovu uvida u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih prostora i polja utvrdi da je istražni prostor slobodan i ako proceni da postoje geološki i drugi uslovi za nesmetano vršenje istraživanja, o istom obaveštava podnosioca zahteva. 

U drugoj fazi, u roku od 90 dana od dana dobijanja obaveštenja, zainteresovano lice dostavlja nadležnom organu i ostatak zakonom propisane dokumentacije. Prilikom propisivanja neophodne dokumentacije, zakonodavac se odlučio za smanjenje obima dokumentacije koja se podnosi, čime se redukuje i broj pratećih administrativnih procedura, što u krajnjoj meri povećava efikasnost i smanjuje finansijske izdatke koje stranka ima u ovom postupku. Izuzetak od navedene procedure predviđen je za izdavanje odobrenja za istraživanje ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostalih prirodnih gasova.

Ako su zahtev za izdavanje odobrenja za istraživanje istog mineralnog ili drugog geološkog resursa na istom istražnom prostoru podnela dva ili više lica, prioritet u dobijanju odobrenja ima lice koje je prvo podnelo potpun zahtev za istraživanje. 

Odobrenjem za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih sirovina određuje se istražni rok u maksimalnom trajanju do tri godine, uz mogućnost produženja. Dodatno, nosilac istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa može podneti zahtev za zadržavanje prava na istražnom prostoru u cilju pripreme dokumentacije za dobijanje odobrenja za eksploataciju, odnosno odobrenja za eksploataciono polje. Nosilac istraživanja, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik kome je nosilac istraživanja ustupio pravo korišćenja rezultata istraživanja, odnosno potvrdu o rezervama i resursima, može dobiti odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje na osnovu potvrde o rezervama i resursima. Zakon bliže propisuje i uslove za dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralnih rezervi, nemetaličnih mineralnih resursa i vršenje ručnog ispiranja plemenitih metala. Odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje prestaje da važi na zahtev nosioca eksploatacije ili trajnom obustavom izvođenja rudarskih radova na eksploataciji resursa i rezervi mineralnih sirovina. 

Zakon omogućava i stranim pravnim licima da na teritoriji Republike Srbije izvode geološka istraživanja i eksploataciju rezervi mineralnih sirovina. Nosioci istraživanja, odnosno eksploatacije ostaju u obavezi da plaćaju odgovarajuću naknadu, izuzev naknade za geotermalnu energiju koja je ukinuta Zakonom