Srbija: novi zakon o strancima

Opšta regulativa

Vuk Drašković

Publisher: Bojović & Partners

Narodna skupština Republike Srbije je nedavno usvojila novi Zakon o strancima koji detaljnije i preciznije reguliše uslove za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnosti državnih organa. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste preciziranje pojedinih odredbi, ali i uređivanje pojedinih oblasti koje su do sada bile neregulisane, a u cilju što efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi.

Najvažnije novine

Zakonom se detaljno regulišu procedure i razlozi za odbijanje ulaska stranca. Ulazak strancu se sada odbija putem odluke na standardizovanom obrascu o odbijanju ulaska u kome se navode tačni razlozi odbijanja ulaska. Zakon dodatno propisuje da ni izdata viza nije garancija da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

Dalje, zakon predviđa obavezu stranca da uz zahtev za izdavanje vize priloži putnu ispravu koja je važeća najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije, koja sadrži najmanje 2 uzastopne slobodne prazne stranice i koja je izdata u poslednjih 10 godina. Dakle, rok važenja putne isprave mora biti najmanje 3 meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak. Zakon sada predviđa i mogućnosti vraćanja isprava i iznosa uplaćene takse u slučaju odbacivanja zahteva za izdavanje vize.

Zakonom se predviđa i izuzetak kada je u pitanju dužina privremenog boravka po osnovu zapošljavanja. Naime, privremeni boravak po osnovu zapošljavanja se sada može odobriti i strancu koji namerava da boravi u Srbiji kraće od 90 dana, ako mu je u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranca neophodna radna dozvola.

Zakonom se utvrđuje pravo na stalno nastanjenje nezavisno od osnova po kojem je odobren privremeni boravak. Dodatno, za stalno nastanjenje po osnovu prethodno odobrenog privremenog boravka po osnovu zapošljavanja sada je potrebno 5 uzastopnih godina.

Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je da prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova promenu adrese stanovanja u roku od 3 dana. Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje dužan je da prijavi promenu prebivališta u roku od 8 dana.

Zakon između ostalog definiše i nezakonit boravak, a propisuje i vrlo rigorozne kazne za nepoštovanje njegovih odredbi.

Stupanje na snagu zakona i njegova primena

Zakon je stupio na snagu dana 3. aprila 2018. godine, ali će početi da se primenjuje tek 6 meseci od stupanja na snagu, odnosno 3. oktobra 2018. godine. Podzakonski akti će biti doneti 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, i za očekivati je da oni detaljnije razrade pojedine odredbe zakona.