Srbija: Počinje primena Zakona o platnim uslugama

Bankarske usluge i finansije

Publisher: Bojovic & Partners

(Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 139/2014

Iako je Zakon o platnim uslugama (Zakon) stupio na snagu krajem 2014. godine, početak primene je odložen za 01. oktobar 2015. godine, dok se određene odredbe primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Naime, Zakon je zamenio Zakon o platnom prometu osim odredaba tog zakona kojima se uređuje postupak prinudne naplate. 

Glavni razlozi donošenja Zakona su svakako ubrzani tehnološki razvoj, stvaranje novih platnih usluga i instrumenata, opšta tendencija unapređenja pružanja tih usluga na globalnom nivou i sve to u cilju modernizacije tržišta i platnog sistema Republike Srbije. Zakonom su, pre svega, uređene tri važne celine: pružanje platnih usluga, elektronski novac i platni sistem.

Po prvi put je uvedena institucija elektronskog novca što bi trebalo da okonča probleme u vezi dopuštenosti plaćanja putem servisa za slanje novca i plaćanja preko interneta. Takođe, primena ovog zakona na platne transakcije između nerezidenata i rezidenata u valutama trećih država, kao i izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, sada dopuštaju rezidentima da obavljaju platni promet sa inostranstvom radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga preko domaće institucije elektronskog novca. Izdavanjem elektronskog novca u Republici Srbiji moći će da se bave banke, institucije elektronskog novca (privredna društva), javni poštanski operator, Narodna banka Srbije i Uprava za trezor, odnosno drugi organ javne vlasti, u skladu sa zakonskim nadležnostima. Institucije elektronskog novca dužne su da novčana sredstva primljena od imaoca elektronskog novca bez odlaganja zamene za elektronski novac i ta primljena novčana sredstva se neće smatrati depozitom, što je u skladu sa pravilom protiv davanja kamate na elektronski novac.

Zakon predviđa i mogućnost da društva posluju i kao hibridne platne institucije tj. da se pored pružanja platnih usluga mogu baviti i drugim privrednim delatnostima. Takođe, platnim institucijama je dozvoljeno da izdaju kratkoročne kredite (period otplate kredita nije duži od 12 meseci) u vezi sa pružanjem platnih usluga koje uključuju usluge izvršenja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom koji je odobren korisniku platnih usluga, usluge izdavanja i prihvatanja platnih instrumenata kao i usluge izvršenja platnih transakcija kod kojih se saglasnost platioca daje upotrebom telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja.

Narodna banke Srbije je nadležna za izdavanje dozvole za rad platnim institucijama, kao i odobrenja određenoj instituciji za izdavanje elektronskog novca. 

Napominjemo i da su u međuvremenu donete i brojne odluke kojima se detaljnije uređuje nesmetano obavljanje poslovanja institucija elektronskog novca, nadzor nad poslovanjem i primenom Zakona od strane platnih institucija i institucija elektronskog novca, način vođenja registra navedenih institucija i izdavanja dozvola za rad od strane Narodne banke Srbije i dr. 

Donošenjem Zakona omogućeno je korišćenje različitih servisa za plaćanje putem interneta, npr. korišćenje usluga PayPal i Google Checkout. 

Novine donete Zakonom će zasigurno u određenoj meri olakšati poslovanje u Republici Srbiji, posebno onim subjektima koji pokušavaju da plasiraju svoje proizvode u inostranstvo.