Srbija: Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura

Opšta regulativa

Uroš Popović & Tamara Popović

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 18. juna 2020. godine ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura (u daljem tekstu: Pravilnik). 

Sistem elektronskih faktura (u daljem tekstu: Sistem) je baza podataka koju je uspostavilo i vodi Ministarstvo finansija, a u kojoj se registruju elektronske fakture i preko koje se, u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, subjektima javnog sektora, kao dužnicima, dostavljaju elektronske fakture od strane privrednih subjekata, kao poverioca. 

Sistem sadrži podatke o fakturama, datumu i iznosu izmirenja fakture, poveriocu, dužniku, pregledu istorije aktivnosti na fakturi, izmeni vrednosti fakture, asignaciji fakture, fizičkim licima, podešavanjima fakture, naplati, registrima, API menadžmentu i odeljku za primljene fakture – nabavke. 

Danom registrovanja elektronskih faktura se smatra da su te fakture uredno dostavljene dužniku. 

Po registraciji elektronske fakture od strane poverioca, dužnik ima rok od osam dana da prihvati elektronsku fakturu ukoliko utvrdi da je ispravno registrovana u Sistemu. Prihvatanjem dužnika,  elektronska faktura ima odobren status u Sistemu. S druge strane, dužnik može u roku od osam dana odbiti elektronsku fakturu ukoliko utvrdi da nije ispravno registrovana u Sistemu. Ta elektronska faktura dobija status odbijene fakture u Sistemu, a zakonski rok za izmirenje prestaje da teče. Najzad, ukoliko dužnik ne prihvati niti odbije elektronsku fakturu u roku od osam dana, elektronska faktura se automatski smatra prihvaćenom u Sistemu. 

Dužnici su u obavezi da izmire novčane obaveze po elektronskim fakturama samo ukoliko su one ispravno registrovane i dostavljene preko Sistema. 

Početak primene 

Pravilnik je stupio na snagu 26. juna 2020. godine, a primenjivaće se po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine. Do uspostavljanja tehničko-tehnoloških uslova (a najkasnije do 30. juna 2021. godine), registrovanje faktura će se vršiti u Centralnom registru faktura Ministarstva finansija.