Srbija: usvojen set finansijskih zakona

Bankarske usluge i finansije

Vuk Drašković & Uroš Popović

Publisher: Bojović & Partners

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 19. aprila 2018. godine izmene i dopune više finansijskih zakona. U nastavku su neke od najvažnijih novina uvedenih ovim putem.

Zakon o deviznom poslovanju

Privredna društva koja posluju u Srbiji ubuduće će moći da odobravaju zajmove i dužnicima stranim licima. Pored toga, domaća privredna društva će moći da daju jemstva, odnosno garancije ili druga sredstva obezbeđenja za kredite privrednim društvima van granica naše zemlje. Jemstva i kreditiranja moći će da se ograniče propisima Narodne banke Srbije u cilju očuvanja javnog interesa ili finansijske stabilnosti, u zavisnosti od opravdanosti za konkretni slučaj.

Izmene ovog zakona predviđaju i slobodno kretanje kapitala za kratkoročne portfolio investicije. Propisano je da će rezidenti moći da ulažu u strane kratkoročne hartije od vrednosti čiji su izdavaoci Evropska unija, države članice Evropske unije i OECD-a, međunarodne finansijske organizacije, razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države ili pravna lica koja imaju sedište u državama Evropske unije.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Agencija za privredne registre ne može da briše privredna društva iz registra sve dok Poreska policija ne završi sa kontrolom privrednog društva. Dalje, poreski upravni akt i poreska prijava se sada mogu podnositi i u elektronskom obliku. Uvode se i prethodna mera obezbeđenja naplate poreza i prinudna naplata sa štednih uloga dužnika.

Zakon o faktoringu

Predviđa da vlasnik privrednog društva za faktoring ne može biti lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela.

Zakon o reviziji

Osnivač ili vlasnik društva za reviziju ne može biti lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za neko od sledećih krivičnih dela: krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Zakon o akcizama

Izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da se ta vrsta posebnog poreza ne plaća na tečni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal.