Srbija: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

Restrukturiranje

Publisher: Bojovic & Partners

(„Sl. Glasnik RS“, br. 46/2015)

Nedavno je stupio na snagu osamnaestočlani Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji. Pored dopunjavanja i menjanja postojećih članova zakona, u izmenama i dopunama su propisana nova rešenja na pojedina pitanja proistekla iz primene do sada važeće verzije Zakona. 

Jedna od novina je uvođenje termina „veliki subjekt privatizacije“. Ratio legis ove specifikacije je preciznije regulisanje i ustanovljavanje privilegovanog položaja za naročito velika preduzeća, s obzirom da je u posebnom interesu Agencije za privatizaciju, kao svojevrsnog zastupnika građana Republike Srbije, da se naročito ovi gubitnički giganti uspešno i efikasno privatizuju. Jedna od najznačajnijih izmena je to što se ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije (preduzeća čiji poslovni prihodi za poslovnu godinu koja prethodi pokretanju postupka privatizacije iznose najmanje 50 milijardi dinara) neće smatrati ugovorom po pristupu, što predstavlja zajedničku karakteristiku svih ostalih ugovora. S jedne strane pregovaranje i zaključivanje ovakvog ugovora će trajati po pravilu duže, međutim s druge strane će kupac kapitala i Agencija za privatizaciju moći da se dogovaraju oko pojedinih odredaba što daje veću mogućnost da se ugovori prilagode potrebama kako kupca tako i subjekta privatizacije.

Takođe, bitna izmena se sastoji u ustanovljavanju izuzetaka od zakonskog roka od 31. decembra 2015. godine, propisanog za finalizaciju postupka privatizacija. Naime, zakonodavac formira novu privilegovanu kategoriju „preduzeća od strateskog značaja“, koja je bliže regulisana Odlukom o određivanju subjekata privatizacije od strateskog značaja („Sl. Glasnik RS“, br. 47/2015), ali daje i privilegovan položaj preduzećima koja su registrovana, obavljaju delatnost ili imaju imovinu na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u vidu izuzimanja ovih preduzeća od gore navedenog roka. Ukupan broj firmi koji će uživati povlasticu produžavanja roka (najviše do godinu dana) za privatizaciju je 35, od kojih se 18 nalazi ili obavlja poslove na području KiM a 17 je proglašeno Odlukom Vlade od strateškog značaja za Republiku Srbiju. 

Radi izbegavanja eventualnih špekulativnih radnji član 12(3) tačka 2 je modifikovan tako da je zabranjeno učestvovanje u privatizaciji licima koja prema subjektu privatizacije imaju dospele neizmirene obaveze na dan podnošenja prijave za učešće, a ne na dan objavljivanja javnog poziva, kako je do sada bilo propisano. Ova modifikacija je učinjena radi izbegavanja teorijskog scenarija u kojem bi potencijalni kupac napravio dugove, u ovom intervalu prema subjektu privatizacije, koje ako bude proglašen kupcem bi mogao da ne izmiri. 

Sagledanjem ovih izmena i dopuna vidimo da je učinjen još jedan korak u dobrom smeru na mukotrpnom putu privatizacije državnih preduzeća. Međutim, sagledavajući izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije, a naročito Izveštaj o nezakonitom sprovođenju privatizacija od 21. maja 2015. godine uočavamo da zakonodavac još uvek nije u prikladnoj meri usvojio predloge Saveta, koji zajedno sa stručnjacima OEBS-a od 2004. godine, odnosno 2001. godine radi na iskorenjivanju elemenata korupcije i zloupotreba u vezi privatizacija.