Standardne ugovorne klauzule izrađene od strane Poverenika

Zaštita podataka

Uroš Popović & Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (“Poverenik”) je doneo Odluku o utvrđivanju Standardnih ugovornih klauzula, koja je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 5/2020 dana 22. januara 2020. godine, i koja će stupiti na snagu dana 30. januara 2020. godine (“Odluka”).

Odlukom se utvrđuju Standardne ugovorne klauzule, a koje dalje uređuju pravni odnos između rukovaoca i obrađivača u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) (“ZZPL”).

 Glavna svrha Standardnih ugovornih klauzula je da obezbedi dovoljnu zaštitu podataka o ličnosti koje se prenose u inostranstvo.

 Ukoliko ugovorne strane ne primene u celini, odnosno izmene neku od odredbi Standardnih ugovornih klauzula, neće se smatrati da iste predstavljaju standardne ugovorne klauzule u smislu članova 45 i 65 ZZPL-a. Standardne ugovorne klauzule moraju biti zaključene u pisanom obliku, što obuhvata i elektronski oblik.

 U skladu sa članom 65 stav 1 ZZPL-a, ukoliko se podaci o ličnosti prenose u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju za koju Vlada Republike Srbije nije utvrdila postojanje primerenog nivoa zaštite, takav prenos je moguć samo ako je rukovalac, odnosno obrađivač obezbedio odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i ako je licu na koje se podaci odnose obezbeđena ostvarivost njegovih prava i delotvorna pravna zaštita. Odgovarajuće mere zaštite mogu se bez posebnog odobrenja Poverenika obezbediti, između ostalog, standardnim ugovornim klauzulama izrađenim od strane Poverenika.

Stoga, Standardne ugovorne klauzule trebalo bi primeniti u svakom ugovoru između rukovaoca i obrađivača ukoliko se podaci o ličnosti prenose u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju za koju Vladinom Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti nije utvrđeno postojanje primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti.