Usvojen novi Zakon o radu u Crnoj Gori

Radno pravo

Vuk Drašković & Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Skupština Crne gore je dana 23. decembra 2019. godine usvojila novi Zakon o radu (“Službeni glasnik Crne Gore”, br. 74/2019) (u daljem tekstu: “Zakon”). Potreba za usvajanjem novog Zakona proistekla je iz obaveze usklađivanja sa propisima Evropske unije (14 Direktiva), kao i propisima Međunarodne organizacije rada. 

Ključne novine

Jedna od najznačajnijih novina Zakona je uređivanje ugovora o radu van prostorija poslodavca: rada na daljinu, rada od kuće i rada u domaćinstvu, kao posebnu vrstu ugovora o radu. Zakon propisuje obaveznu sadržinu ugovora o radu van prostorija poslodavca.

Pored toga, Zakon uređuje i zaključivanje ugovora o radu preko agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, ali na vremenski period koji nije duži od 24 meseca.

Takođe, Zakonom je trajanje ugovora o radu na određeno vreme produženo na 36 meseci umesto dosadašnjih 24 meseca. 

Zakon sadrži niz novih odredbi kojima se dodatno štite prava zaposlenih. Prvo, Zakon propisuje da se godišnji odmor ne može zameniti novčanom nadoknadom. Zatim, Zakon uređuje sporazumni raskid radnog odnosa i to tako što određuje da će proizvoditi pravno dejstvo samo kad se overi pred nadležnim organom (notar, sud ili organ lokalne uprave). Ovakvim pravilom se pokušava iskoreniti dosadašnja praksa pojedinih poslodavaca koji su zaposlene uslovljavali da prilikom zaključivanja ugovora o radu istovremeno potpišu i sporazumni raskid tog ugovora (tzv. blanko otkaz). 

Takođe, Zakon štiti zaposlene od prestanka radnog odnosa na određeno vreme dok traje trudnoća i porodiljsko odsustvo. U skladu sa Zakonom, isplata zarade će moći da bude vršena isključivo preko tekućeg računa.

Zakon predviđa da novčana potraživanja iz rada zastarevaju u roku od četiri godine od dana nastanka obaveze, a potraživanja koja se odnose na obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastarevaju.

Važna novina je da u slučaju prestanka radnog odnosa zbog dobrovoljne likvidacije društva, predviđena je obaveza poslodavca da zaposlenima isplati otpremninu u iznosu od dve njegove mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u prethodnom polugodištu, odnosno dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori, ako je to povoljnije za zaposlenog.

Zakon takođe propisuje da su poslodavci koji imaju više od deset zaposlenih dužni da donesu akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, tj. najkasnije do 7. jula 2020. godine.

Početak primene Zakona

Zakon je stupio na snagu 7. januara 2020. godine. Ipak, kada se radi o primeni, Zakon propisuje dva izuzetka. 

Prvo, odredba koja se odnosi na privremene i povremene poslove će se primenjivati od 8. jula 2020. godine. 

Drugi izuzetak predstavlja primena odredbe koje se odnosi na zabranu diskriminacije u odnosu na profesionalne sisteme socijalnog osiguranja kao i odredbe koja uređuje pravo na uplatu doprinosa za dopunsko penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za porodičnu penziju. 

Primena ovih odredbi odložena je do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.