Srbija: Zakon o pаrničnom postupku

Rešavanje sporova

Publisher: Bojovic & Partners

Najnovije izmene Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014, u daljem tekstu "Zakon") primenjuju se od dana 31. maja 2014. godine. 

Glavne izmene Zakona pre svega se odnose na teme izložene u nastavku: 

  • Načelo zbornosti (odlučivanje u veću) se sada primenjuje kao pravilo u parničnom postupku u skladu sa članom 142 Ustava Republike Srbije, dok je posebna lista sporova u nadležnosti sudije pojedinca; 
  • Znаčаjnа novina Zakona odnosi se na zastupanje strаnаkа u postupku, jer je sada аdvokаt jedan od obaveznih punomoćnika fizičkih lica, a pored advokata fizičko lice može da zastupa i bliski rođаk ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Pored advokata, punomoćnik pravnog lica može da bude i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji je zaposlen kod tog pravnog lica. Punomoćnik zaposlenog u sporu iz radnog odnosa može da bude i predstavnik sindikata koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Napravljena je razlika između opštih podrazumevanih ovlašćenja аdvokаtа i drugih lica kao zastupnika stranaka;
  • Više nije obavezno podnošenje predloga za mirno rešavanje sporova u kojima je tužena Republika Srbija;
  • Predviđena je dužnost suda da zakaže ročište ako su ispunjeni uslovi za odbacivanje tužbe pred donošenja rešenja;
  • Važne promene su takođe učinjene u vezi sa vanrednim pravnim lekovima: revizijom i predlogom za ponavljanje postupka. Proširene su zakonske mogućnosti za pobijanje pravosnažnih sudskih odluka. Smanjeni su iznosi limita za podnošenje revizije u imovinskim sporovima (40.000 evra umesto 100.000 evra, а u privrednim sporovima 100.000 evra umesto 300.000 evra). Revizija je sada uvek dozvoljena ako je to posebnim zakonom propisano i ako drugostepeni sud preinači ili ukine prvostepenu odluku i odluči o zahtevima stranaka. Promene su takođe učinjene u pogledu nadležnosti za odlučivanje o dozvoljenosti posebne revizije što je sada u isključivoj nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda.

Ostale izmene i dopune odnose se na tehnička poboljšanja zakonskih odredbi i preciznost i tačnost njihovog formulisanja, kao i na korekcije u nekim odredbama koje se odnose na pravnu vezanost parničnog suda za pravosnažnu presudu krivičnog suda, sporazum o funkcionalnoj nadležnosti suda, dostavljanje pismena itd.