Zakon o trgovini

Korporativno i poslovno pravo

Uroš Popović & Mario Kijanović

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 22. jula 2019. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Zakon o trgovini (Službeni glasnik Republike Srbije br. 52/2019) (u daljem tekstu: „Zakon“), koji stupa na snagu dana 30. jula 2019. godine.

Ključne novine

Brz tehnološki napredak i novi načini obavljanja trgovine, nameću potrebu za uvođenjem novih rešenja i instituta koji do sada nisu bili definisani.

Zakon razlikuje sledeće načine obavljanja trgovine:

·         Trgovina na veliko;

·         Trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima - u okviru koje se pored tradicionalnih oblika obavljanja delatnosti trgovina na prodajnom mestu i trgovina ličnim nuđenjem, institucionalizuje daljinska trgovina putem elektronske trgovine ili trgovina putem drugih sredstava komunikacije.

U tom pogledu, najznačajnija novina se sastoji u posebno regulisanim oblicima elektronske trgovine, kao što je

·          prodaja preko elektronske prodavnice - webshop-a  - u okviru koje trgovac poseduje svoju e-prodavnicu u kojoj nudi robu/usluge potrošačima;

·         prodaja preko elektronske (e-commerce) platforme - preciznije platforme koja povezuje potrošača i trgovca, a često platforma pruža i usluge naplate i isporuke;

·         dropshipping - prodaja robe potrošačima preko sopstvene elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača/uvoznika bez da dolazi u direktan posed prodavca.

Zakon ustanovljava razliku između e-trgovine namenjene domaćem tržištu i e-trgovine namenjene inostranom tržištu, te propisuje izuzetke kada trgovac može da istakne cenu u stranoj valuti.

Trgovcu je dodatno omogućeno da sve isprave o nabavci i prodaji robe koje poseduje, odnosno izdaje i šalje kupcima budu sačinjene formi elektronskog dokumenta.

Zakonom su detaljno definisani prodajni podsticaji kao i sadržaj koji oglasna poruka ne sme da sadrži, a koji se odnosi na prodajni podsticaj.

Zakon uvodi novinu kojom se objašnjava institut prikrivene kupovine kojim se ovlašćuje nadležni inspektor da, u slučaju osnovane sumnje da lice obavlja (elektronsku) trgovinu neregistrovano ili ne izdaje račun za prodatu robu/pruženu uslugu, radi prikupljanja ili obezbeđenja dokaza, inicira i da po dobijenom nalogu, obavi prikrivenu kupovinu robe/usluge.