Srbija: Zakon o vanpаrničnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Rešavanje sporova

Publisher: Bojovic & Partners

Zаkon o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o vanpаrničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014, u daljem tekstu "Zakon") u jednom delu je stupio na snagu 31. maja 2014. godine. U delu koji se odnosi na odredbe o javnim beležnicima, primena Zakona je odložena do dana primene Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012 i 19/2013). 

Izmene Zakona su bile neophodne radi usklađivanja Zakona sa brojnim propisima, kao što su Ustav Republike Srbije, Zakon o javnom beležništvu, Porodični zakon, Zakon o parničnom postupku, Zakon o zdravstvenoj zaštiti itd. 

Najveće izmene su u vezi sa poveravanjem nadležnosti suda javnom beležniku kod onih vrsta pravnih stvari u kojima je poveravanje moguće, nadležnosti za poveravanje, dužnosti javnog beležnika da prihvati povereni posao, pravila postupka za rešavanje poverenih poslova, rok za obavljanje poverenog posla, nadzor nad poverenim poslovima, itd. 

Ostale izmene i dopune odnose se na poseban postupak za lišenje poslovne sposobnosti, postupak za produženje roditeljskog prava, ostavinski postupak (javni beležnik sastavlja smrtovnicu i vrši popis i procenu imovine ostavioca) i postupak za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. Značajne novine Zakona su i u Glavi 12 koja se odnosi na sastavljanje isprava, što je u nadležnosti javnog beležnika. 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 - Odluka US i 55/2014) se primenjuje od 31. maja 2014. godine. 

Ovim izmenama su učinjene neke manje korekcije da bi se izvršilo usklađivanje sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. 

Propisano je da se izvršitelji imenuju za teritoriju višeg suda umesto za teritoriju osnovnog suda. 

Drugo, u izvršnom postupku protiv dužnika koji je indirektni korisnik budžetskih sredstava, sada je potrebno da se u predlogu za izvršenje navede bankovni račun preko koga korisnik posluje.