COVID-19 / Crna Gora: Uticaj na poslovanje

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Vlada Crne Gore je uvela nekoliko mera kako bi sprečila i ograničila širenje virusa COVID-19, uključujući, naredbe za preduzimanje privremenih mera za zaustavljanje ulazaka u zemlju, suzbijanja i kontrole prenošenja novog korona virusa, a koje se posebno odnose na zabranu javnih okupljanja, i unutra kao i na otvorenom.

Takođe, na celoj teritoriji Republike Crne Gore na snazi je zabrana rada svih ugostiteljskih objekata (kafića, restorana), osim onih koji nude usluge dostave kao i svih maloprodajnih objekata, osim apoteka i maloprodajnih objekata koji snabdevaju građane osnovnim životnim namirnicama i higijenskim proizvodima.

Rad administrativnih kancelarija koje pružaju javne usluge smanjen je na minimum i poslodavci su upućeni da, kada je to moguće, organizuju rad na daljinu.

Javni, međugradski i međunarodni prevoz je otkazan osim za posebno organizovane dolaske državljana Republike Crne Gore i odlaske stranaca u njihove matične zemlje. Nekoliko graničnih prelaza je potpuno zatvoreno.

Problemi u radnom pravu

S obzirom da su sve škole i vrtići u Crnoj Gori zatvorene, najveća promena u vezi sa zaposlenjem vidi se kod plaćenog odsustva sa posla za jednog roditelja deteta mlađeg od 11 godina, sa izuzetkom zdravstvenih radnika i zaposlenih u određenim državnim institucijama.

Vlada je predložila poslodavcima da organizuju rad na daljinu gde je to moguće. Takođe, treba razmotriti skraćivanje i reorganizaciju radnog vremena u uslovima smanjenog obima posla kao i mogućnost potpune obustava rada kada bi zaposleni imali pravo na nadoknadu primanja koja iznosi najmanje 60% njihove prosečnih godišnjih primanja.

Ugovorni problemi

S obzirom na gore navedene mere vlasti, a koje definitivno ograničavaju određene poslovne aktivnosti, klauzule više sile navedene u komercijalni ugovorima mogu se koristiti po ispunjenju određenih uslova. Ugovorna strana ne može biti odgovorna za neizvršavanje svoje ugovorne obaveze ako: (i) se dogodila okolnost više sile (tj. Vlada je već́ uvela meru koja sprečava stranu da izvrši svoju obavezu); i (ii) obaveza nije dospela pre nego što je nastupila okolnost više sile.

Podrška Vlade ekonomiji

Centralna banka je uvela nekoliko ekonomskih mera kako bi ublažila negativan efekat pandemije: (i) odlaganje otplate kredita stanovništva i kompanija, svim komercijalnim bankama, mikrokreditnim institucijama i Fondu za razvoj investicija (u daljem tekstu „IDF“) do 90 dana; (ii) odlaganje plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa, kao i poreskih obaveza poreskih obveznika u programima reprogramiranja poreskog duga; (iii) nove kreditne mogućnosti koje pruža IDF sa ciljem povećanja likvidnosti preduzeća u iznosu do tri miliona evra; i (iv) akontacije pružaocima usluga i izvođačima radova uz pružanje obveznice za avansno plaćanje, kako bi se zadržala njihova likvidnost i kontinuitet projekata kapitalnih ulaganja.

* Izjava o odricanju od odgovornosti:
Informacije sadržane u ovom dokumentu namenjene su isključivo informisanju i uglavnom su dostupne javnosti i dobijene iz izvora za koje se veruje da su pouzdani. Bojović́ Drašković́ Popović́ & Partners ne garantuje tačnost, potpunost niti blagovremenost informacija i ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove u vezi sa korišćenjem ovog sadržaja. Ništa se u ovom dokumentu ili njegovim ažuriranjima ne može tumačiti kao pružanje pravnih saveta na bilo koji način. U slučaju bilo kakvih upita obratite se jednom od članova našeg tima.