ESG, akronim za Environmental, Social, and Governance – životnu sredinu, društveno odgovorno poslovanje i efikasno korporativno upravljanje, je skup standarda koji mere uticaj privrednog društva na životnu sredinu i društvo, kao i koliko je snažno i transparentno njegovo upravljanje u smislu vođenja kompanije, plata izvršnih rukovodilaca, revizije, internih kontrola, prava članova. ESG meri kako privredno društvo integriše ekološke, društvene i upravljačke prakse u operacije i poslovanje, kao i sam poslovni model kompanije, njegov uticaj i njegovu održivost.

Životna sredina

Životna sredina, tj. ekološki aspekt se fokusira na to kako poslovanje minimizira svoj uticaj na životnu sredinu. Pokriva finalne proizvode/usluge kompanije, lanac snabdevanja i operacije. ESG omogućava kompanijama da uoče različite oblasti svog poslovanja u kojima se mogu implementirati etičke i održivije prakse.

Društvo

Društveni aspekt se fokusira na to kako poslovanje utiče na šire društvo i kulturu radnog mesta. Kompanije mogu pozitivno da doprinesu pravičnosti u društvu, ulažući u fer i jednake mogućnosti i uslove za zaposlene, ljude koji rade u lancu snabdevanja i lokalne zajednice.

Upravljanje

Upravljanje se odnosi na proces donošenja odluka, izveštavanja i logistike vođenja poslovanja. Takođe razmatra etičko ponašanje privrednog društva i njegovu transparentnost u vezi sa aktivnostima u odnosu sa zainteresovanim stranama. Upravljanje je povezano sa ekološkim i društvenim aspektima ESG-a tako što se bavi transparentnošću i donošenjem odluka iza njih.

BD2P pruža kompletnu pravnu podršku u procesu implementacije ESG-a u internu infrastrukturu poslovanja kompanije.

Za više informacija kontaktirajte Milicu Pešterić na milica.pesteric@bd2p.com.

Kontakt osoba

Milica Pešterić

Partner

Tel. +381 11 7850336
milica.pesteric@bd2p.com

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji